Den narcissistiska föräldern bryter konsekvent mot flertalet av barnets rättigheter

Barnkonventionen är utgångspunkten som ska ge skydd och värna om ett barns rättigheter om ett barn blir del av en rättslig hantering t.ex. en vårdnadstvist. Flera av konventionens principer tas också upp i föräldrabalken som är tillämplig lag vid vårdnadstvister. Likaså i socialtjänstlagen som styr hur socialtjänsten ska arbeta tas flera av principerna upp.

I narcissistens fall finns det stora brister omsorgerna för barnet. Brister som skadar barnet och hindrar dess utveckling. En genomläsning av de 54 artiklarna visar att den narcissistiska föräldern konsekvent bryter mot flertalet av barnets rättigheter.

Följande artiklar sticker ut extra när det kommer till narcissistens problematik:

Artikel 3

Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.

Det här är helt omöjligt för en narcissist. Det är ju det själva personlighetsstörningens problematik mynnar ut i. Att man är oförmögen att sätta någon annan före sig själv.

Artikel 5

Föräldrarna har det yttersta ansvaret för barnet och ska utifrån utvecklingen av barnets egen förmåga säkerställa att det får kännedom om och hjälp i att utöva sina rättigheter.

Narcissisten outsourcar ansvaret för barnet. Barnet tränas konsekvent i att det existerar enkom för andras skull. Det är snarare så att en narcissist intevill att barnet ska veta vad det har för rättigheter eftersom detta inte gynnar narcissisten. Att inte kunna sätta gränser för sig själv är därför ofta ett starkt karaktärsdrag hos barn till narcissister. 

Artikel 6

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.

Narcissistens barns utveckling förhindras konsekvent av narcissisten eftersom allt ständigt är avhängigt hur narcissisten själv känner och vad han för tillfället vill.  

Artikel 9

Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som inte bor med båda föräldrarna ska ha rätt att träffa båda två regelbundet.

Narcissister arbetar ofta aktivt med föräldraalienering.Med det menas att man pratar illa om den andra föräldern och smutskastar denne som ett sorts psykologiskt vapen som vänder barnet från den andra föräldern. Man skapar, underhåller och vidmakthåller den här klyftan för att vinna egna fördelar och knyta barnet närmare sig själv på bekostnad av barnets relation med den andra föräldern.

Artikel 12–15

Barnet har rätt attuttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.

Med en förälder som arbetar aktivt med föräldraalienering kommer barnet agera buktalare förden narcissistiske föräldern. Det här innebär att det barnet säger inte kommer spegla barnets verkliga önskningar och åsikter. Det betyder också att barnets intresse inte kan tas hand om. Ett barn offrar nästan alltid sig själv före en förälder som det anser behöver beskydd. Det här utnyttjar narcissisten som i föräldraalieneringen iklär sig rollen av ett offer kopplat till den andra föräldern.

Artikel 16

Varje barn har rätt till sin privat- och familjeliv, hem och post och ska skyddas mot ingripanden i dessa. Varje barn ska också skyddas mot angrepp på sin heder och sitt anseende.

En narcissistisk förälder är i regel gränslös i sitt beteende. Dagböcker, mail, post och sms läses ofta utan skam. En narcissistisk förälder kan också, om nöden kräver det eller om de egna intressena hamnar i konflikt, offra sitt barns anseende för att själv gå fri från skuld.  

Artikel 18 

Båda föräldrarna har gemensamt det primära ansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnet bästa ska för dem komma i första rummet.

Narcissisten outsourcar stora delar av ansvaret för barnets uppfostran, utveckling och omsorger på andra (eller på barnet självt) så länge det inte går emot narcissistens egna syften och mål. Det vill säga först om narcissisten kan vinna eller förlora något på att ge barnet av sin tid och sina omsorger tillgodoses barnets behov – annars inte. Barnets bästa kommer således aldrig i första rummet för en narcissistisk förälder. Narcissistens egen agenda kommer alltid i första rummet.

Artikel 19 

Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare.

Det ligger i sakens natur att den narcissistiska föräldern utsätter sina barn för psykisk misshandel. Det är så narcissistens problematik yttrar sig i hans relationer.

Artikel 31 

Barnet har rätt till lek, vila och fritid.

 Den narcissistiska föräldern har dålig koll eller bryr sig väldigt lite om barnets behov. Ofta får barnet hänga med på det som passar den narcissistiska föräldern istället för att föräldern stöttar barnet i sina behov. Det här kan yttra sig genom att föräldern väljer bort att stötta barnet i vänskapsrelationer, fritidsaktiviteter och helt negligerar barnets behov av adekvat sömn.

Det finns en lång och en kort version av barnkonventionen. På rädda barnens hemsida www.raddabarnen.se kan du hitta barnkonventionen i sin helhet.

3 reaktioner på ”Den narcissistiska föräldern bryter konsekvent mot flertalet av barnets rättigheter

Kommentarer är stängda.